Algemene Voorwaarden

 

Algemeen

 • Begripsbepaling. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: YARAYOGA, die deze voorwaarden hanteert.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, workshops, stiltedagen, cursussen, lessen, coachingsessies en behandelingen die de ondernemer verzorgt.
 • Alle trainingen, workshops, stiltedagen, cursussen, lessen, coachingsessies en behandelingen zullen hierna training(en) worden genoemd.

 

Aanmelding

 • Aanmelding voor een training vindt plaats door het registratieformulier volledig in te vullen en te verzenden. Uw inschrijving is definitief wanneer u een e-mail ter bevestiging van de ondernemer heeft ontvangen dat u bent ingeschreven voor de betreffende training.

 

Betalingsvoorwaarden

 • De betaling van de training kunt u voldoen wanneer u een factuur van ons heeft ontvangen. De factuur wordt in de regel binnen een week na de inschrijving per e-mail aan u toe gezonden, tenzij u heeft aangegeven een factuur per post te willen ontvangen.
 • De factuur dient binnen 7 dagen na dagtekening voldaan te zijn en in ieder geval vóór aanvang van de sessie. Indien u de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, behouden wij het recht uw gereserveerde plaats aan een andere geïnteresseerde af te staan. Uw betalingsverplichting blijft ook dan van kracht.
 • Wanneer u wenst dat op de factuur een andere naam en/of adres komt te staan dan bij ons bekend is (bijvoorbeeld van uw werkgever), vernemen wij dit graag zo snel mogelijk van u.

 

Annulering training

In geval u uw inschrijving voor een training wilt annuleren, dient u rekening te houden met de volgende annuleringskosten:

 • De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing.
 • Wanneer de training binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.
 • Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training zijn geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken vóór aanvang van de training wordt € 25,- administratiekosten aan u in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de training bent u het gehele bedrag verschuldigd.
 • Bij het annuleren/verzetten van een afspraak bij minder dan 24 uur voor aanvang, worden de kosten voor de sessie in rekening gebracht.
 • Annulering dient schriftelijk te geschieden: per post (kinkerstraat 299M, 1053ET Amsterdam) of per mail (info@yarayoga.nl).
 • Indien degene die annuleert zelf voor een geschikte vervanger zorgt, zijn geen extra kosten verschuldigd.
 • Gemiste bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden vanwege het karakter van de trainingen.
 • In geval van genoodzaakte afwezigheid van de deelnemer door ongewenste onvoorziene omstandigheden, zal in gezamenlijk overleg getracht worden tot een passende oplossing te komen.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen voor een training, behoudt de ondernemer zich het recht voor om de training te verplaatsen naar een later tijdstip cq. de training te annuleren. In geval van volledige annulering, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden.

 

Vertrouwelijkheid

 • Alle persoonlijke informatie die door deelnemers van de trainingen en coaching aan de ondernemer worden verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig door de ondernemer behandeld. De ondernemer zal nooit aan haar mondeling of schriftelijk toevertrouwde gegevens van de deelnemers delen met derden, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven door de deelnemer.

 

Auteursrecht en eigendom

 • Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven, komt het auteursrecht op de training en bijbehorende materialen, mede als gebruikte materialen tijdens coaching, toe aan de ondernemer. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deze persoon mogen materialen niet worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt.
 • Materialen die tijdens de training of coaching worden uitgereikt, zijn eigendom van de deelnemer.

 

Geschillen

 • Alle geschillen worden beslecht langs minnelijke weg volgens de klachtenprocedure van de ondernemer.

 

Aansprakelijkheid

 • De ondernemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.

 

1. Workshops

1.1 Het geldende Workshop rooster staat altijd op de Website. YARAYOGA behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website en/of per e-mail.

1.2 YARAYOGA behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht of bij te weinig deelnemers. In dat geval zal reeds betaald inschrijfgeld gerestitueerd worden.

2. Aansprakelijkheid

2.1 YARAYOGA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops en/of Retraites bij YARAYOGA.

2.2 YARAYOGA werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en Workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of Workshop. Door deelname aan een les, Workshop of Retraite bij YARAYOGA, aanvaardt de Student en Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. YARAYOGA adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, Workshop ofRetraite.
 • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.